برگزاری شانزدهمین کنگره بین المللی صرع در محل کتابخانه ملی ایران از تاریخ ۲ الی ۴ بهمن ماه

برگزاری شانزدهمین کنگره بین المللی صرع در محل کتابخانه ملی ایران از تاریخ ۲ الی ۴ بهمن ماه

پارس دارو در این همایش با معرفی محصول جدید خود بنام لاکوپت (لاکوزاماید) برای اولین بار در ایران جهت درمان صرع حضور دارد.
لاکوپت توسط پارس دارو ورود به فهرست داروهای رسمی ایران شده و به جامعه نورولوژیست و بیماران مصروع معرفی گردیده است.

 epilepsy981

epilepsy982

epilepsy983

epilepsy984