• info@parsdarou.ir

  • شماره تماس :70 - 77704061 021

آغاز همکاری مشترک شرکت پارس‌دارو با دانشگاه علوم پزشکی تهران

با توجه به پیشرفت روز افزون صنعت و علوم داروسازی در دنیا، استفاده از دانش و تخصص بالا در زمینه ارتقاء و توسعه علمی و خدماتی شرکتهای دارویی کشور در جهت افزایش کیفیت محصولات و توانایی رقابت با شرکتهای معتبر، ضروری به نظر میرسد.

 

 

 بدین منظور شرکت پارسدارو خود را جزء یکی از شرکتهای پیشرو در زمینه ارتقاء علمی و کیفی میداند و بر استفاده از دانش فنی متخصصین دارویی کشور تأکید دارد و درصدد برقراری ارتباط بیشتر و افزایش همکاری با مراکز دانشگاهی به منظور استفاده از دانش و علم و نظرات اساتید دانشگاهی و پروژههای تحقیقاتی مراکز دانشگاهی برای دستیابی به موفقیت بیشتر است.

 مجموعه داروخانههای دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران با در اختیار داشتن تعداد زیادی از متخصصن برجسته داروسازی و بهرهگیری از مراکز پیشرو آموزشی و خدماتی در سطح کشور نظیر مراکز اطلاعات دارویی و کلینیکهای مشاوره، مرکز تحقیقات تجویز و مصرف منطقی دارو، معاونت آموزشی، داروخانههای مدل و ... میتواند به عنوان اصلیترین مرجع مشاوره و ارائه خدمات آموزشی و اهرم توسعه شرکتها و کارخانجات دارویی و همچنین دانشکدههای داروسازی محسوب شود.

 در این راستا، تفاهمنامه همکاری علمی و تحقیقاتی دو جانبه به امضاء طرفین (شرکت پارسدارو و دانشگاه علوم پزشکی تهران) رسید که بسترساز آغاز فصل نوینی از مبادلات علمی و دانشگاهی شرکت پارسدارو و دانشگاه علوم پزشکی تهران میباشد. در توافقنامه منعقد شده بر موارد ذیل تأکید شده است:

1-     اجرای پروژههای تحقیقاتی – کاربردی مورد نیاز تا مرحله تبیین دانش فنی

2-     برگزاری سمینارها، دورههای تخصصی و کارگاههای آموزشی کوتاهمدت

3-     راهاندازی، تکمیل و تجهیز مراکز آموزشی و پژوهشی مورد نیاز

4-     تدوین و تألیف اسناد و مدارک علمی و تبادل آنها

5-     انجام داوری، نظارت و بررسی نتایج پروژههای تحقیقاتی در داخل و خارج کشور

6-     برگزاری دورههای آموزشی کوتاهمدت به منظور ارتقاء توان علمی کارشناسان و محققین شرکت در مراکز تحقیقاتی، آموزشی و خدماتی

7-     هدایت و حمایت از پایاننامههای تحصیلی به ویژه در مقاطع دکتری در راستای نیازهای تحقیقاتی شرکت

8-     بررسی میزان نیاز به دانش دارویی نوین توسط کارشناسان شرکت و برنامهریزی جهت نیل به موارد مورد نیاز

9-     انجام امور مطالعاتی و امکانسنجی مورد نیاز

10-   تبادل اطلاعات از طریق وبسایت شرکت و پاسخگویی به سؤالات مطرح شده بیماران و شاغلین حرفه پزشکی

11-   استفاده از مراکز اطلاعات دارویی در جهت آموزشهای لازم

12-  انجام بازدیدهای علمی

این همکاری و ارتباط، دو جانبه و ایدهآل بوده و برای اجرای هر چه بهتر این طرح، برنامهریزیهای دقیقی صورت پذیرفته است چرا که بر این باوریم نباید ارتباط بین صنعت و دانشگاه قطع شود.