پنجشنبه مشترک پارس‌دارو و توزیع داروپخش

 

 

پنجشنبه 18 مهر ماه پارس‌دارو  در نشستی دوستانه میزبان همکاران شرکت توزیع داروپخش مرکز تهران 2 بود که طی برگزاری این جلسه، فروش 6 ماهه اول بررسی و راهکارهای پیشنهادی جهت افزایش فروش محصولات پارس‌دارو دراین شرکت بزرگ توزیعی بررسی شد.در کنار این جلسه همکاران از خطوط تولید محصولات پارس‌دارو بازدید نمودند.

 DSC1

 DSC2

 DSC3

 DSC4